სასწავლო კურსები და გამოცდები  
 

 

სასწავლო კურსები

ავიასპეციალისტთა პროფესიული მომზადების სრული სასწავლო კურსები ხორციელდება ორი მიმართულებით, B1.1 (ავია მექანიკოსი) და B2 (ავიონიკი). თითოეული კურსისთვის სწავლების ხანგრძლივობა არის 2 წელი და იყოფა ორ ნაწილად - თეორიულ სწავლებად და პრაქტიკულ სწავლებად.

თეორიული სწავლება

თეორიული სწავლება მოდულურად არის დაყოფილი (იხ. ცხრილი N1), ყოველი მოდულის დასრულების შემდეგ ტარდება გამოცდა. სტუდენტები, რომელთა დასწრებაც 90%-ზე ნაკლები იქნება არ დაიშვებიან გამოცდაზე.

მოდული

Module

B1.1

B2

მათემატიკა

Module 1 Mathematics

ფიზიკა

Module 2 Physics

ელექტრო-ტექნიკის საფუძვლები

Module 3 Electrical Fundamentals

ელექტრონიკის საფუძვლები

Module 4 Fundamentals of electronics

ციფრული ტექნიკის და ელექტრონულ ხელსაწყოთა სისტემები

Module 5 Digital Techniques Electronic Instrument Systems

მასალათმცოდნეობა

Module 6 Materials and equipment

საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაცია

Module 7A Maintenance Practices

აეროდინამიკის საფუძვლები

Module 8 Aerodynamic principles

ადამიანური ფაქტორები

Module 9A Human factors

საავიაციო კანონმდებლობა

Module 10 Aviation Legislation

რეაქტიულ ძრავიანი საჰაერო ხომალდების აეროდინამიკა, კონსტრუქციები და სისტემები

Module 11A Turbine Aeroplane, aerodynamics, Structure and Systems

N/A

საჰაერო ხომალდების აეროდინამიკა, კონსტრუქციები და სისტემები

Module 13 Aircraft Aerodynamics Structure and Systems

N/A

ძალური დანადგარები

Module 14 Propulsion

N/A

აირტურბინული ძრავები

Module 15 Gas turbine engines

N/A

პროპელერები

Module 17A Propeller

N/A

ცხრილი N1

 

პრაქტიკული სწავლება

პრაქტიკული სწავლება შედგება ცალკეული პრაქტიკული დავალებებისგან (Task Cards), რომლებიც გაწერილია პრაქტიკული დავალებების ნუსხაში (Log Book). სწავლების პერიოდში ინსტრუქტორები აქტიურად ეხმარებიან სტუდენტებს დავალების შესრულებისთვის საჭირო უნარების გამომუშავებაში და აკონტროლებენ ყოველი შესრულებული დავალების სიზუსტეს და ხარისხს. მას შემდეგ, რაც სტუდენტი დაეუფლება log book-ში არსებული შესაბამისი Task Card-ების შესრულების უნარებს იგი გავა პრაქტიკულ გამოცდაზე.

 

გამოცდები

გამოცდები ორი სახისაა, თეორიული ცოდნის გამოცდები და პრაქტიკული ცოდნის გამოცდები. გამოცდების პროცედურები EASA-ს სტანდარტების მიხედვით მკაცრად განსაზღვრული წესების დაცვით მიმდინარეობს.

თეორიული ცოდნის გამოცდები

თეორიული ცოდნის გამოცდა ორი სახისაა, ტესტირება (Multi Choice Questions) და თემა (Essay Questions). გამოცდების ხანგრძლივობა ზუსტად არის განსაზღვრული ყოველი მოდულისთვის (იხ. ცხრილი N2).

B1.1

B2

Multi-Choice

Questions

Essay

Questions

Multi-Choice

Questions

Essay

Questions

MOD.

TITLE

No.
ques.

Time

(h:mm)

No.
ques.

Time

(h:mm)

No.
ques.

Time

(h:mm)

No.
ques.

Time

(h:mm)

M1

MATHEMATICS

32

0.40

-

-

32

0.40

-

-

M2

PHYSICS

52

1.05

-

-

52

1.05

-

-

M3

ELECTRICAL FUNDAMENTALS

52

1.05

-

-

52

1.05

-

-

M4

ELECTRONIC FUNDAMENTALS

20

0.25

-

-

40

0.50

-

-

M5

DIGITAL TECHNIQUES/ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEM

40

0.50

-

-

72

1.30

-

-

M6

MATERIALS AND HARDWARE

72

1.30

-

-

60

1.15

-

-

M7A

MAINTENANCE PRACTICES

80

1.40

2

0.40

60

1.15

2

0.40

M8

BASIC AERODINAMICS

20

0.25

-

-

20

0.25

-

-

M9A

HUMAN FACTORS

20

0.25

1

0.20

20

0.25

1

0.20

M10

AVIATION LEGISLATION

40

0.50

1

0.20

40

0.50

1

0.20

M11A

TURBINE AEROPLANE, AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEM

140

2.55

-

-

-

-

-

-

M13

TURBINE AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS

-

-

-

-

180

3.45

-

-

M14

PROPULSION

-

-

-

-

24

0.30

-

-

M15

TURBINE GAS ENGINE

92

1.55

-

-

-

-

-

-

M17A

PROPELLER

32

0.40

-

-

-

-

-

-

ცხრილი N2

 

პრაქტიკული ცოდნის გამოცდები

პრაქტიკული ცოდნის გამოცდებს ატარებს სპეციალიზებული შემფასებელი, რომელიც ფლობს ავიატექნიკოსის ლიცენზიას. პრაქტიკული ცოდნის შეფასებისთვის წარდგენილი იქნება დავალებები (Practical Assessment Task Card), შესრულებული დავალების ხარისხის მიხედვით დაადგენს შემფასებელი ასრულებს თუ არა სტუდენტი დავალებებს შესაბამისი პროცედურების მიხედვით და აქვს თუ არა მას საკმარისი ცოდნა და უნარები.


 © 2017 ყველა უფლება დაცულიადამზადებულია შპს რეფრეშის მიერ